පුත්තලම් දිස්ත්‍රික් ග්‍රාමීය ජල සංසද රැස්වීම

පුත්තලම් දිස්ත්‍රික් ග්‍රාමීය ජල සංසදය 2016.02.29 දින ආණමඩුව ග්‍රාමීය ජල ඒකක ක්ර්යාලයෙ දි රැස්විය. එයට පලාත් සභා හා පළාත් පාලන අැමතිතුමාගේ සම්බන්ධිකරණ ලේකම් අනුර මහතා හා බාලසූරිය මහතා, ඉංජිනේරු (ග්‍රාමීය ජල), ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරි කුරුණැගල ජල සම්පාදන මණ්ඩලය, අයි. ඩී. රූබන් මහතා‍. ජල සැපයුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ස්ථානභාර නිලධාරිනි ඇතුළු ප්‍රජා මූල සංවිධාන 50 ක නිලධාරි මහත්ම […]

Share Button

Visit to Kandy District Rural Water and Sanitation Section

Visit has been made to the Kandy District Rural Water and Sanitation Section parallel to World Water Day 2016 – Best RWS Unit Competition on 2016.02.29. Photo Gallery of the Site Visit Last Modified on: 2nd March, 2016, 11:46 AM

Share Button

Visit to Kegalle District Rural Water and Sanitation Section

Visit has been made to the Kegalle District Rural Water and Sanitation Section parallel to World Water Day 2016 – Best RWS Unit Competition on 2016.02.29. Photo Gallery of the Site Visit Last Modified on: 2nd March, 2016, 11:41 AM

Share Button

Site Visit to Matha Kiramam RWS Scheme

Visit has been made to the “Matha CBO” in Mannar District on 2016.02.29. Summary of scheme is as follows; District: Mannar DS Division: Madhu GN Division: 132 Matha Kiramam Name of CBO: Matha CBO Photo Gallery of the Site Visit Last Modified on: 14th July, 2016, 8:58 AM

Share Button

Site Visit to Etaweeragollewa RWS Scheme

Visit has been made to the “Samagi CBO” in Anuradhapura District on 2016.02.29. Summary of scheme is as follows; District: Anuradhapura DS Division: Medawachchiya GN Division: 56 Etaweeragollewa Name of CBO: Samagi CBO Photo Gallery of the Site Visit Last Modified on: 14th July, 2016, 8:49 AM

Share Button

Birthday Celebrations at RWS Section

Gift were presented to the RWS Members on their birthdays. Gift Awarding to Mr. A. H. Gunapala on his birthday on 30th December                         Gift Awarding to Miss Buddika Madushani on her birthday on 4th February Last Modified on: 25th February, 2016, 9:40 AM

Share Button

Visit to Hambantota District Rural Water and Sanitation Section

Visit has been made to the Hambantota District Rural Water and Sanitation Section parallel to World Water Day 2016 – Best RWS Unit Competition on 2016.02.24. Photo Gallery of the Site Visit Last Modified on: 2nd March, 2016, 11:42 AM

Share Button

Site Visit to Thambagamuwa West RWS Scheme

Visit has been made to the “Thushara CBO” in Ratnapura District on 2016.02.17. Summary of Scheme is as follows; District: Ratnapura DS Division: Godakawela GN Division: 222B Thambagamuwa West Name of CBO: Thushara CBO Photo Gallery of the Site Visit Last Modified on: 17th October, 2016, 3:13 PM

Share Button

World Bank Team Visit to Albatith CBO in Kalpitiya

A Site Visit to Albatith CBO in Kalpitiya was held on 2016.02.16 with the participation of World Bank team and RWS Unit Staff of Kurunegala and Puttalam. This CBO was constructed under World Bank funds. Photo Gallery of the Event: View here Last Modified on: 25th February, 2016, 10:25 AM

Share Button

Site Visit to Pansal Handiya RWS Scheme

Visit has been made to the “Sisila CBO” in Puttalam District on 2016.02.15. Summary of scheme is as follows; District: Puttalam DS Division: Dankotuwa GN Division: 466B Pansal Handiya Name of CBO: Sisila CBO Photo Gallery of the Site Visit Last Modified on: 19th February, 2016, 12:58 PM

Share Button

Site Visit to Hewenpelessa RWS Scheme

Visit has been made to the “Swashakthi CBO” in Kurunegala District on 2016.02.15. Summary of scheme is as follows; District: Kurunegala DS Division: Nikaweratiya GN Division: 299 Hewenpelessa Name of CBO: Swashakthi CBO Photo Gallery of the Site Visit Last Modified on: 19th February, 2016, 12:48 PM

Share Button

Site Visit to Mawathahena RWS Scheme

Visit has been made to the “Randiyadahara Praja Sanwardana Samithiya” in Gampaha District on 2016.02.11. Summary of scheme is as follows; District: Gampaha DS Division: Mirigama GN Division: 357C Mawathahena Name of CBO: Randiyadahara Praja Sanwardana Samithiya Photo Gallery of the Site Visit Last Modified on: 9th March, 2016, 12:04 PM

Share Button

Site Visit to Nedungolla South RWS Scheme

Visit has been made to the “Kusum CBO” in Gampaha District on 2016.02.11. Summary of scheme is as follows; District: Gampaha DS Division: Dompe GN Division: 392D Nedungolla South Name of CBO: Kusum CBO Photo Gallery of the Site Visit Last Modified on: 9th March, 2016, 12:11 PM

Share Button

Site Visit to Uggalbada East RWS Scheme

Visit has been made to the “Thirasara CBO” in Kalutara District on 2016.02.08. Summary of scheme is as follows; District: Kalutara DS Division: Kalutara GN Division: 716 Uggalbada East Name of CBO: Thirasara CBO Photo Gallery of the Site Visit Last Modified on: 15th February, 2016, 10:19 AM

Share Button

Site Visit to Wanaraniya RWS Scheme

Visit has been made to the “Visaka Kantha Society CBO” in Matale District on 2016.02.03. Summary of scheme is as follows; District: Matale DS Division: Rattota GN Division: E375C Wanaraniya Name of CBO: Visaka Kantha Society CBO Photo Gallery of the Site Visit Last Modified on: 9th February, 2016, 11:21 AM

Share Button